اهمیت آمادگی جسمانی برای کودکان

تمرین و فعالیت های پر جنب و جوش در قالب های منظم حرکتی عامل موثر در رشد استخوان ، رشد ظرفیت شش ها ، تقویت دستگاه گردش خون و تنفس است.رشد حرکتی و جسمانی در جهت موفقیت و پیشرفت تحصیلی به کودکان کمک موثری می کند.

علت دیگر اهمیت آمادگی جسمانی برای کودکان تاثیر آن بر سلامت عمومی کودک است. سلامت فرد ، وضعیت تغذیه و ساختار وراثتی فر عواملی هستند که در حفظ و توسعه آمادگی جسمانی نقش اساسی دارند.

هر فعالیت و جنب و جوش از طرف کودکان شرایطی را فراهم می کند که می تواند منجر به حادثه یا شادی آفرینی شود. یکی از راه های ایمنی در برابر حوادث آن است که کودکان همان حرکاتی را که در آن هماهنگی ، قدرت و مهارت لازم را دارندانجام دهند که معمولا کودکان آنقدر در جهت کسب فرصت مناسب و نشان دادن شجاعت خود غرق می شوند که به ایمنی و مراقبت از سلامت جسمانی در برابر حوادث توجهی ندارند.

زمان وقوع حوادث بهترین فرصت برای هشدار و آموزش کودکان به مراقبت از سلامت جسمانی خویش است.