اختلال در رشد

رشد و نمو جسمی با یک الگوی همسان و پیش بینی شده توسط ساختار ژنتیکی پیش می رود ولی عوامل متعدد محیطی که شاملتجربه های مختلف از جمله : تجربه های ادراکی ، شناختی ، اجتماعی هستند که در دامنه طول عمر انسان برای تغییر الگوهای رشدحرکتی وارد عمل می شوند.

رشد حسی-حرکتی و رشد اعصاب مرکزی از اولین فرایندهای بنیادین رشد انسان می باشند. برای اختلال در رشد حسی-حرکتیعلل فراوانی مطرح است که یکی از آنها عقب ماندگی ذهنی و مشکلات مغزی است.

با توجه به تاثیر حرکت بر رشد ، مهارت های حرکتی موجب بازخوردهای حرکتی در محیط ، کنترل بر محیط ، افزایش شناخت ازمحیط و …..می شوند که همین امر باعث رشد مراحل مختلف حسی-حرکتی کودک می شود.

به طور معمول رشد حرکتی در یادگیری کودکان کم توان ذهنی تاثیر می گذارد و آنها دارای تاخیر حرکتی هستند .آنها امکان کمی برای کسب تجربه های مفید حرکتی را دارند ، همین امر بر تمام روند یادگیری آنها در آینده تاثیر خواهد گذاشت .