پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان

پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان

پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان در برخی حیطه های شناختی در مجله معتبر علمی پژوهشی.

 

توجه به موضوع پژوهش و ژرفابخشی به تحقیقات از سیاست های اولویت دار موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان(عطرک) محسوب می شود.