مجوزها

مجوزها

پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب دوره پیش دبستانی
پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان
تاييديه دوره مقدماتي پك قرمز اولين سطح آي مت دورهاي مهدهاي كودك و پيش دبستاني
تاييديه دوره مياني پك آبي پيش دبستاني اول و دوم
تاييديه دوره پیشرفته پك سبز
تاييديه دوره آموزش مفاهيم رياضي به شيوه آی مت توسط سازمان بهزيستي