بسته های آموزشی آی مت

بسته های آموزشی آی مت

بسته آموزش مقدماتی جهت کودکان 3 و 4 سال
بسته آموزش میانی جهت کودکان 5 و 6 سال
بسته آموزش پیشرفته جهت کودکان 7 و8 سال