اعضاء هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

دکتر مسعود زاده باقری
دکتر محمد مجتبی کامل منش
دکتر محمد رحیم واثقی