اهمیت بازی

هرگونه فعالیت جسمی و ذهنی که در اوقات فراغت یا اشتغال در جهت کسب لذت ، آرام بخشی جسم و ذهن و نیازهای آنی در درازمدت فرد و گروه ، جه به صورت انفرادی یا گروهی انجام می گیرد بازی نامیده می شود.در حقیقت بازی فعالیتی منظم و جدی نیست بلکه فعالیتی آزاد و ارادی و بدون هدف می باشد.یک نیاز غریزی است که بخشی از زندگی فردی و گروهی را تشکیل داده و واکنش های مختلف عاطفی ، هیجانی و اجتماعی را در پی دارد.

اساسا کودکان نیاز به جنبش و حرکت دارند و بازی جز مهمی از این جنبش و حرکت هست.بازی در سطوح مختلف رشد مزایای خلاقیت ، دست یافتن به دوراندیشی ، رشد زبانی و ….. همه و همه در بازی کودکان نمایان می شود.برای پی بردن به ارزش و اهمیت بازی باید بازی کودکان و نحوه انجام آن را بشناسیم ، هرگز بازی کودکان را بیهوده تلقی نکنیم.چون زمان بازی زمان به دست اوردن دانش و تجربه است.می توان گفت سرچشمه رشد همه ی ابعاد وجودی کودک حرکت است ، رشد حرکتی بعد اصلی و پایه ی رشد و تکامل بشر محسوب می شود.