مفهوم حرکت

کودکان انکارناپذیر است . طراحی و اجرای فعالیت های مختلف حرکتی برای سنین مختلف و براساس سلسله مراتب رشد حرکتی از ساده تا پیچیده ، آزاد یا سازماندار شده مهم و ضروری است.

اصلی ترین هدف بازی و حرکات ورزشی آماده سازی و هدایت کودکان در جهت فعالیت جسمانی موثر و منظم در طول عمر است .

با قرار دادن کودکان در محیطی شاد و تفریحی که حالت رسمی و خشک نداشته باشد کمک می کنیم تا الگوی حرکتی پایه و اساسی خود را توسعه داده و نسبت به مشارکت در فعالیت های جسمانی باعث نگرش مثبت آنان می شود.

افزایش سطح فعالیت جسمانی کودکان با استفاده از فعالیت ها و بازی های متنوع و جذاب به عنوان روشی معقول جهت رفع چاقی و پیشگیری از بیماری های وابسته به آن تاکید ویژه ای می شود.