مهارت های حرکتی 2

مهارت های حرکتی عضلات بزرگ ، حرکات و جنبش های بزرگی هستند که به وسیله مغز و گروه عضلات درشت نظیر بازوها،پاها، گردن هدایت می شوند.

مهارت های حرکتی بزرگ به واسطه آن کودکان را برای انجام فعالیت های روزمره راه رفتن ، دویدن ، پریدن و مهارت های ورزشی اماده می کنند مهم تلقی می شوند.

امروزه با توجه به این که فعالیت بچه ها کاهش یافته است زمان زیادی را صرف تماشای تلوزیون و بازی های نشستنی می کنند .مهارت های حرکتی درشت بچه ها ضعیف تر شده است . عدم فعالیت حرکتی موجب ایجاد اختلال در رشد مناسب ماهیچه ها واستخوان ها می باشد .

امروزه به دلیل سبک زندگی آپارتمان نشینی دیگر خبری از بازی های گروهی بیرون از منزل نیست به همین دلیل بسیاری ازبچه ها قادر نیستند لی لی کنند (تعادل خود را بر روی یک پا حفظ کنند) روی پنجه پا راه بروند ، از بارفیکس آویزان شوند و ….

بازی هایی که در بیرون از خانه انجام می شوند معمولا بهترین نوع بازی ها برای تقویت مهارت های حرکتی درشت و جلوگیریاز اضافه وزن می باشند.اسباب بازی هایی نیز وجود دارند که مهارت های حرکتی درشت را تقویت می کنند به طور مثال : انواع توپ ها ، اسباب بازی های کشیدنی و …..

مهارت های حرکتی درشت از این جهت که به کودکان اجازه حرکت به اطراف و بررسی هر چیزی را که دوست دارند فراهم می کند در رشد شناختی آنان تاثیر دارد.