مهارت های حرکتی1

 

مهارت های حرکتی ظریف شامل استفاده از عضلات کوچک انگشتان ، دست و بازو است و برای دست ورزی ، کنترل و استفاده از وسایل و اشیا می باشد . مهارت های حرکتی عضلات ظریف در کودکان باعث تعامل با محیط اطراف می شود و در نتیجه یادگیری را آسان تر می کند.

با رسیدن کودکان به سن مدرسه آنها همچنان مهارت های حرکتی ظریف خود را ارتقا داده و مهارت های ترسیمی ، نوشتاری ، رنگ آمیزی و …….. خواهند داشت . مهارت های حرکتی عضلات ظریف اساسی مهم برای کسب دیگر مهارت ها از قبیل ادبیات  ، ریاضی ، کمک به خود و توانایی اجرای تکالیف متعدد روزمره دیگری می باشد .

 با قوی شدن عضلات کوچک این فعالیت ها ساده تر شده و اغلب بیشتر در این گونه فعالیت ها مشارکت می کنند.  مهارت های حرکتی ظریف تاثیر زیادی بر کیفیت و سرعت انجام کار دارند اما رشد حرکتی عضلات ظریف مانند همه حیطه های رشدی هر کودک با سرعتی متفاوت رو به رو خواهد بود ، قدرت و توانایی های متفاوتی را نشان می دهند که این اتفاق به علاقه و شخصیت آن ها بستگی دارد