مهارت تفکر در کودکان

مهارت های کشف علم را به کودکان بیاموزیم نه علم را.

شاید شما عزیزان جمله بالا را بسیار شنیده باشید. آیا تا به حال به چرایی این جمله فکر کرده اید؟

ما با جهانی پیشرفته رو به رو هستیم و هر روز جهان اطراف ما در حال تغییر است. هر روز که چشم به جهان می گشایم با مسائلی جدید روبرو می شویم.

آیا فکر کرده اید در این دنیای متغییر و پیشرفته، کودکان چگونه قادر به سازگاری خواهند بود؟

ما باید بتوانیم کودکان را برای چالش های آینده آماده کنیم. اما چگونه؟

شیوه تربیت والدین و آموزش معلمان باید به گونه ای باشد که کودکانی با ذهنی باز و نو اندیش در آینده داشته باشیم. چنین کودکانی خود را توانا، متفکر و با اعتماد بنفس خواهند دانست و قادر خواهند بود دنیای اطراف خود را کشف کنند، به خلاقیت بپردازند و در آینده دنیای خارق العاده ای را برای خود بسازند.

آموزش مهارت های سطح بالا به کودکان باعث می شود تفکر خلاق، قدرت حل مسئله و تفکر انتقادی در آنان پرورش پیدا کند.

ما نباید کودکان را از سوال پرسیدن و اندیشیدن محروم کنیم و صرفا از آنها بخواهیم که به تجربه و حرف های ما گوش فرا دهند. باید کودکان را به اندیشیدن به مسائل مختلف تشویق کنیم و از آنها بخواهیم که مسائل را از جهات مختلف بررسی کنند و درباره آنها سوال و جستجو کنند، با دیگران به بحث و گفتگو بپردازند و نظرات دیگران را بپذیرند یا رد کنند.

آی مت سعی دارد مهارت تفکر در کودکان

شما چگونه مهارت هایی را در کودکان خود پرورش می دهید؟