کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

کنفرانس خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020  با حضور مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری، جمعی از نمایندگان استانها، روزنامه ها و اصحاب رسانه،خبرنگاران، خبرگزاری هادر روز جمعه 27 در ماه 98در جزیره زیبای کیش برگزار شد.