آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

تقویم آموزشی ای مت

تقویم آموزشی ای مت

 

عنوان

ترم بهار

ترم تابستان

ترم پاییز

ترم زمستان

ثبت نام ترم

20 اسفند تا 20 فروردین

25 خرداد تا 5 تیر

25 شهریور تا 5 مهر

از 25 آذر تا 5 دی

شروع ترم

25 فروردین

10 تیر

10 مهر

10 دی

پایان ترم

31 خرداد

20 شهریور

20 آذر

20 اسفند