آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۱ شهریور ۹۷

تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

جلسه تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری برگزار گردید.

 

 

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان

 تقدیر و تشکر از مدیران منتخب آی مت موسسه عطرک در استان گلستان